Cháu Nguyễn Thị Ngọc Huê ở TT.Bình Lục, Hà Nam được thầy Nho chữa bệnh u hiểm nghèo